پایدارسازی گود

انجام گود برداری یک ضرورت است و با گذشت زمان و با اصلاحات انجام شده در قوانین پارکینگ ها در شهرداری ها، تعداد گود برداری های عمیق افزایش خواهد یافت .گودبرداری صحیح و اصولی یک پروژه مستلزم بررسی شرایط و ویژگی های کلی لایه های خاک ،اثرات آب و سازه ساختمان های مجاور و بارهای ترافیکی و …می باشد .از این رو هر پروژه گودبرداری یک کار منحصربه فرد تلقی می گردد.و انجام آن نیازمند گروه متخصص ژئوتکنیک می باشد. چراکه نگرش غیر تخصصی به این مسئله باعث به وجود آمدن مسائل و مشکلات بزرگ در ساختمان سازی می گردد که نمونه های فراوانی از آن در پروژه های انجام شده در کشور مشاهده شده است.