والپست

“والپست”

زلزله های اخیر نشان از سهم بالای آسیب های جانی و مالی ناشی از تخریب اجزای غیر سازه ای به خصوص تخریب و آوار دیوارها دارد .بر مبنای پیوست شش ویرایش چهار آیین نامه 2800 ، راهکارهایی شامل جداسازی دیوار از سازه و یا اتصال آن با در نظر گرفتن اثرات متقابل سازه و دیوار عنوان شده است

ساخت و ساز های اخیر به سمت جداسازی دیوار از سازه حرکت می کند .این مسیر بر اساس ضوابط BS و FEMA  در صورتی مجاز است که اثرات جداسازی در رفتار خارج از صفحه ارزیابی و کنترل گردد . شرکت سازه کاران بامداد ، اولین ارائه کننده سیستم مهار آوار ناشی از رفتار خارج از صفحه در دیوارهای میان قاب با استفاده از مصالح پلیمری می باشد.: