مقاوم سازی بامداد"دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه"
"مقاوم سازی کلاسیک "

روش های بهسازی لرزه ای سازه های بتنی با استفاده از برخی روش ها مانند کاهش نامنظمی در ساختمان ،کاهش جرم ساختمان ، تغییر کاربری ساختمان ،افزودن دیوار برشی به ساختمان، کوتاه کردن دهانه ها، افزایش سطح مقطع و صفحات فولادی در وجوه بیرونی می باشد.

یکی از متداول ترین روش ها افزایش سطح مقطع می باشد .در این روش بتن مسلح اضافه شده مانند یک پوشش بتن موجود را در بر می گیرد.

مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر

اتصال اعضای فولادی به سطوح بتنی:

بهسازی اعضای بتنی توسط صفحات فولادی در دهه 1960 در سوئیس و آلمان معرفی شد . از طریق اتصال اعضای فولادی به دو وجه جانبی یا زیر عضو سازه مقاومت برشی و خمشی سازه افزایش می یابد.

55

افزودن دیوار برشی  و ستون به سازه:

افزودن دیوار برشی نسبت به فناوری های جدید محافظه کارانه تر بوده و با کنترل جابجایی ساختمان ، سازه  را به سمت عملکرد مورد انتظار سوق می دهد

مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر

اضافه کردن ستون به سازه  و افزایش مقطع تیر

مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
× مشاوره آنلاین!