مقاوم سازی نوین

یکی از روش های نوین مقاوم سازی سازه های بتنی استفاده از ورق های FRP می باشد .تکنولوژی استفاده از این ورق ها، اولین بار در سال 1984 در سوییس ارایه شد. در آن زمان ورق های CFRP جهت مقاوم سازی تیرهای بتنی آزمایش شد. ورق های FRP حتی تا ده برابر مقاومت ورق های فولادی را می توانند داشته باشند در صورتی که وزن آنها تنها 20% وزن ورق های فولادی می باشد.
مقاوم سازی ستون های بتنی موجود با استفاده از FRP بخاطر بهبود بخشیدن به مقاومت فشاری محوری ستون و همچنین شکل پذیری آن می باشد .
محاسبات مربوط به ظرفیت مقطع ستون بتنی تقویت شده با FRP مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ACI 440-2R توسط نرم افزار طراحی شده توسط مجموعه سازه کاران بامداد ، انجام می گیرد.

مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر
مقاوم سازی-مقاوم ساز بامداد-مقاوم ساز -سازه کاران بامداد-میراگر

به طور کلی روش های مقاوم سازی موجود با FRP به سه حالت زیر تقسیم می شود:
1- دورپیچ کردن (محصور کردن )
2-پوشش دادن با استفاده از الیاف FRP
3- استفاده از صفحات آماده FRP ( laminate)

اصلاح شکل مقطع :
پوشش های FRP ، ستون های دایره ای شکل را به طور موثری محصور می کنند ولی تاثیر آنها بر ستونهای مستطیلی بسیار کمتر است. اگر شکل این ستونها اصلاح شود یا تغییر کند و دایره ای یا بیضوی شکل شود ،تاثیر محصور کنندگی FRP بسیار بیشتر می شود.
حالات گسیختگی :
وقتی ستون محصور شده با مصالح FRP تحت بار فشاری محوری قرار می گیرد ، مقطع ستون به صورت جانبی محدود می شود و FRP آن را تحت فشار محیطی قرار می دهد.
از آنجایی که مصالح FRP تحت کشش در راستای محیطی قرار می گیرند شکست وقتی اتفاق می افتد که در مصالح FRP گسیختگی رخ می دهد.برخی مواقع هم شکست به صورت جداشدن مصالح FRP در نقاط درزها مشاهده شده است .