ارزیابی سازه ها

  • ارزیابی سازه های موجود
  • ارزیابی سازه های پس از زلزله
  • پایش سلامت سازه

ارزیابی سازه های موجود:

شرکت سازه کاران بامداد در زمینه ارزیابی سازه های موجود جهت ترمیم و ارتقا لرزه ای سازه آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی می باشد .

در ادامه قسمتی از خدمات ارایه شده در زمینه ارزیابی سازه های موجود آورده شده است .

–  دسته بندی ساختمان از نظر اهمیت

– مشخصات عمومی  و فنی ساختمان

– مشخصات محل ساختمان از نظر خطر زلزله

– ارزیابی شرایط ساختگاه

– بررسی تفاوت های میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی موجود و اطلاعات حاصل از ارزیابی عینی

– بررسی محدودیت های ساختمان برای انجام عملیات بهسازی

– ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده

– وضعیت پیکربندی

– تاریخچه عملکرد گذشته ساختمان و نحوه بهره برداری آتی و طول عمر مورد انتظار

– ارزیابی اولیه

– ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

– بررسی مقررات و قوانین از نظر ضرورت و سطح و مقاوم سازی

– برنامه مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایشات مورد نیاز

– ارائه گزارش ارزیابی کیفی

ارزیابی سازه های پس از زلزله:

ارزیابی و ارتقا لرزه ای سازه های پس از زلزله ،یکی دیگر از زمینه های فعالیت شرکت سازه کاران بامداد می باشد . زمین لرزه 

سرپل ذهاب نگرش های مهندسی ایمنی سازه د ر برابر زلزله را تغییر داد .

در ادامه یکی از پروژه های بهسازی این شرکت واقع در شهرستان سرپل ذهاب پس از زمین لرزه بر اساس آیین نامه UNDIO 

آورده شده است .

می توان برای بررسی کامل رفتار لرزه ای و مقاومت یک سازه ی موجود، هم از آنالیز دینامیکی در محدوده ی فرا-الاستیک و هم

 الاستیک استفاده نمود. این بررسی نیازمند تعریف آستانه های آسیب و خرابی (Condemnation) در قالب شتاب نگارهای

 طرح و همچنین اطلاعات کامل و دقیق درباره ی سازه می باشد. برای یک سازه بتن آرمه ای، این اطلاعات شامل محل و اندازه

 ی دقیق تمامی المان های سازه ای و غیر سازه ای، تعداد و محل آرماتور- هم طولی و هم عرضی- در تمامی المان های سازه، 

کیفیت واقعی مواد به کار رفته برای المان های سازه و غیر سازه ای و وضعیت اتصالات بین سازه و سنگ ساختمانی می باشد.